WSA: Adres prezesa spółki w upadłości likwidacyjnej niezbędny do pozwu - NoweMedium.pl

WSA: Adres prezesa spółki w upadłości likwidacyjnej niezbędny do pozwu

Konieczność wskazania adresu prezesa spółki w pozwie przeciwko spółce z o.o. będącej w upadłości likwidacyjnej jest następstwem ogólnej regulacji zawartej w kodeksie postępowania cywilnego dotyczącej wymogów pism procesowych. Zagadnienie to wiąże się także z kwestią odpowiedzialności za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Pozew musi spełniać wymogi przewidziane dla pism procesowych

Zgodnie z art. 187 § 1 k.p.c. pozew musi zawierać charakterystyczne dla tego pisma elementy oraz powinien spełniać wymogi przewidziane dla pism procesowych. Wśród tych wymogów pojawia się konieczność oznaczenia miejsca zamieszkania lub siedziby oraz adresu stron biorących udział w postępowaniu, w szczególności, gdy jest to pismo składane po raz pierwszy w sprawie – art. 126 § 2 pkt 1 k.p.c.

Wpływa to na konieczność umieszczenia informacji o adresie zamieszkania prezesa spółki z o.o., czy też innych członków zarządu spółki   w momencie kierowania do nich pozwu w związku z powołaniem się na regulacje art. 299 kodeksu spółek handlowych. Artykuł ten wskazuje na odpowiedzialność członków zarządu w przypadku braku możliwości zaspokojenia się z majątku spółki. Regulacja ta stanowi swoiste zabezpieczenie dla przyszłych wierzycieli spółki, którzy mogą ubiegać się o realizacje niespełnionych przez spółkę zobowiązań.

Przed zakończeniem postępowania upadłościowego istnieje możliwość wniesienia powództwa przeciwko członkowi zarządu upadłej spółki

Niejednokrotnie bowiem dochodzi do sytuacji, w których namierzenie majątku spółki jest niemożliwe lub bardzo trudne. Co więcej istnieje ryzyko przeprowadzenia procedury likwidacji spółki bez zachowania przepisów o ochronie wierzycieli. Obarczenie członków zarządu odpowiedzialnością za zobowiązania spółki stanowi pewnego rodzaju sankcję związaną z nieprawidłowym prowadzeniem spraw spółki, ponieważ to zarząd jest uprawniony do reprezentowania spółki na zewnątrz. Taka reprezentacja wiąże się między innymi z realizacją różnego rodzaju czynności prawnych z udziałem osób trzecich, których następstwem jest powstanie zobowiązania po stronie spółki. Aby jednak członkowie zarządu zostali pociągnięci do odpowiedzialności musi zaktualizować się przesłanka bezskuteczności egzekucji z majątku spółki. Chodzi tu o sytuację, w której niemożliwe jest ściągnięcie wierzytelności z powodu rzeczywistego braku majątku w spółce.

Konsekwencją regulacji z art. 299 k.s.h. jest wymóg wniesienia przez wierzyciela odrębnego powództwa przeciwko członkom zarządu spółki. W powództwie tym konieczne jest wskazanie adresu danego członka, czy też prezesa zarządu spółki, w zależności od kogo chcemy dochodzić spełnienia świadczenia. Bowiem w przypadku odpowiedzialności członków zarządu mówimy o odpowiedzialności solidarnej, która dopuszcza możliwość wyboru przez wierzyciela osoby, od której zażąda zaspokojenia.

Regulacja ta została poruszona w jednym z wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku (sygn. akt II SA/Bk 792/20). Sąd w orzeczeniu wskazał na możliwość złożenia powództwa z art. 299 k.s.h. również w sytuacji, gdy ze sporządzonego w ramach postępowania upadłościowego planu podziału jednoznacznie wynika, że wierzyciel spółki nie będzie mógł się zaspokoić. Oznacza to, że jeszcze przed zakończeniem postępowania upadłościowego istnieje możliwość wniesienia powództwa przeciwko członkowi zarządu upadłej spółki. Co więcej sąd podkreślił wymóg posiadania danych adresowych członka zarządu już w trakcie toczącego się postępowania upadłościowego. Dzięki temu wierzyciel ma możliwość dokonania tzw. przedsądowego wezwania do dobrowolnej zapłaty. Takie wezwanie może ostatecznie doprowadzić do zaspokojenia wierzyciela bez konieczności wytaczania powództwa i przeprowadzania postępowania.

Dane adresowe członków zarządu powinny być ujawnione już na samym początku postępowania upadłościowego

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że dane adresowe członków zarządu powinny być ujawnione już na samym początku postępowania upadłościowego w piśmie inicjującym to postępowanie. Ma to na celu umożliwić uniknięcie trudności związanych z dochodzeniem roszczeń od zarządu.  Potwierdza to regulacja art. 22 ust 1 pkt. 1 ustawy Prawo upadłościowe, w którym wskazuje się, że jeżeli dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, we wniosku o ogłoszenie upadłości powinno się wskazać imiona i nazwiska reprezentantów tych podmiotów.

Martyna Skowrońska, Oniszczuk & Associates

Sprawdź więcej tekstów Oniszczuk&Associates na portalu NoweMedium.

Śródtytuły pochodzą od redakcji.

Więcej z NoweMedium.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.