Polityka prywatności - NoweMedium.pl

Polityka prywatności

Kim jesteśmy?

Adres naszej strony internetowej to: https://nowemedium.pl.

Polityka prywatności

Przedmiotowa Polityka Prywatności jest dokumentem zawierającym określenie zasad korzystania przez administratora domeny internetowej www.nowemedium.pl z przetwarzanych na tej domenie danych osobowych, pozostawianych przez nią odwiedzających.

Postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie mają na celu ustanowienie jak najszerszego zakresu ochrony procesu przetwarzania danych osobowych. Polityka Prywatności określa przypadki i sytuacje, w których następowało będzie przetwarzanie danych osobowych użytkowników strony internetowej. Niniejsze stanowi element polityki bezpieczeństwa wdrożonej w przedsiębiorstwie NoweMedium sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu 50-422, przy ul. Rakowieckiej 50/3 przez co w swym zakresie odpowiada wszelkim innym dokumentom odnoszącym się do procesów przetwarzania danych i zakresu ich ochrony w tejże firmie.

Przedmiotowy dokument spełnia wszelkie postanowienia wynikające z:

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, nakładającej w szczególności obowiązki informacyjne w postaci zawiadamiania osoby korzystającej ze strony internetowej o adresie siedziby administratora danych osobowych, celu zbierania tych danych, prawie dostępu korzystającego do treści swoich danych oraz ich edycji, dobrowolności podawania tych danych;

Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – prawo telekomunikacyjne, nakładającej obowiązek informacyjny na administratora strony internetowej, dotyczący przechowywania informacji w urządzeniach końcowych abonentów lub użytkowników końcowych i uzyskiwania do nich dostępu, udzielenia abonentowi lub użytkownikowi końcowemu jednoznacznej informacji o celu przechowywania danych i sposobie ich wykorzystania, udzielenia informacji o możliwości nie wyrażenia zgody ze skutkiem w postaci uniemożliwienia przechowywania tych danych, wyłączenia możliwości dokonywania zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym, jak i jego oprogramowaniu;

Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, nakładające obowiązek względem usługodawcy w zakresie związanym ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz określające zasady wyłączenia odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną;

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej jako RODO, którego przepisy obowiązują od 25 maja 2018 roku w zakresie nowego obowiązku udzielenia podmiotowi, informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, jak i o profilowaniu, ze wskazaniem zasad ich podejmowania oraz konsekwencjach dokonywania takiego przetwarzania.

§1
[Administrator danych osobowych]


Osobą odpowiedzialną za administrowanie danymi osobowymi jest Maurycy Graszewicz, działający w ramach firmy Nowe Medium sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu 50-422, przy ul. Rakowieckiej 50/3, posiadającą przypisany NIP: 8992882816. Ponadto wszelkie inne podmioty przetwarzające te dane osobowe posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora zgodnie z art. 29 RODO.

§2
Prawa osoby korzystającej ze strony internetowej
i pozostawiającej na niej swoje dane osobowe


1. Podstawowym prawem przysługującym wszystkim korzystającym oraz pozostawiającym swoje dane osobowe na stronie internetowej www.nowemedium.pl jest prawo do informacji.

Obowiązek ten realizowany jest poprzez:
a) każdorazowe informowanie korzystających ze strony internetowej o celu podawania danych osobowych w serwisie;
b) prawo korzystającego ze strony internetowej i pozostawiającego na niej swoje dane osobowe do każdorazowego dostępu do treści pozostawionych danych, oraz możliwości każdorazowej ich edycji.
c) dobrowolność podawania danych wrażliwych.
2. W celu skorzystania z uprawnień do edycji swoich danych osobowych przez korzystającego ze strony internetowej, użytkownik może zwrócić się bezpośrednio do administratora tych danych z prośbą o ich edycję pod adresem poczty elektronicznej: prywatnosc@nowemedium.pl bądź numerem telefonu: 666 550 989.


3. Użytkownik ma również uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

§3
Prawo do usunięcia danych osobowych

  1. Użytkownikom przysługuje prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do administratora na adres poczty elektronicznej: prywatnosc@nowemedium.pl.
  2. W przypadku kont użytkowników, usunięcie danych polega na anonimizacji danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji żądania usunięcia danych w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. w gdy Użytkownik dopuścił się naruszenia Regulaminu).
  3. W przypadku usługi Newsletter, Użytkownik ma możliwość samodzielnego usunięcia swoich danych osobowych korzystając z odnośnika umieszczonego w każdej przesyłanej wiadomości e-mail.

§4
Cel gromadzenia danych osobowych


1. Głównym celem gromadzenia i przetwarzania danych osobowych jest realizacja świadczenia usługi na rzecz użytkownika.
2. Dane niezbędne do dokonania rejestracji oraz zapisu do newslettera to dane, które użytkownik wprowadził na tej stronie w formularzu rejestracyjnym konta użytkownika.
3. Dane przekazywane przez klientów wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu obsługi funkcjonalności strony internetowej oraz celach dowodowych niezbędnych firmie do dokonywania rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

§5
Pliki cookies


1. Pliki cookies są plikami, które przechowują informacje w urządzeniach końcowych abonentów lub użytkowników końcowych i pomagają w uzyskiwaniu do nich dostępu. Plik cookie to niewielki plik, który zapisany jest na urządzeniu mobilnym użytkownika strony internetowej, który zawiera zapamiętane ustawienia i inne informacje używane na stronie.
2. Pliki cookies poprzez dostarczane informacje pomagają dostosowywać ofertę w sposób indywidualny do odbiorców usług, poprzez określanie indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb.
3. Dane zawarte w plikach cookies będą gromadzone i przechowywane przez administratora strony tylko wtedy, kiedy zostanie na to wyrażona zgoda przez korzystającego ze strony internetowej.
4. Warunki, które administrator musi spełnić aby gromadzić dane zawarte w plikach cookies: a) udzielenie jednoznacznej informacji o celu zbierania danych zawartych w tych plikach;
b) udzielenie jednoznacznej informacji o sposobie wykorzystania danych zawartych w tych plikach;
c) udzielenie jednoznacznej informacji o możliwości odmowy ze skutkiem w postaci niemożności przechowywania tych danych przed administratora.

§6
Cele stosowania plików cookies

Administrator danych osobowych korzysta z plików cookies w celach:

• dostosowania zawartości strony internetowych do preferencji użytkownika poprzez optymalizację korzystania ze strony internetowej w związku z rozpoznaniem przez te pliki urządzenia użytkownika;
• tworzenia podsumowań i statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników ze strony internetowej;

• zapamiętania udzielonych przez użytkownika interakcji celem dostosowania treści reklamowych do jego preferencji.

§7
Rodzaje plików cookies


Rodzaje plików cookies sklasyfikowane są według celu, jakiemu służą, w serwisie stosowane

są następujące pliki cookies:

  • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, wykorzystywane między innymi do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z serwisu;
  • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostosowanie treści reklamowych do preferencji użytkowników.

§8
Podmioty upoważnione do przetwarzania danych pozostawianych na stronie internetowej

Każdy z podmiotów, z którym współpracuje Nowe Medium sp. z o. o. posiada podpisaną umowę o przetwarzaniu danych osobowych, po to aby dane, które powierzane są firmie były bezpieczne.

§9
Bezpieczeństwo danych


1. Wszystkie dane wysyłane między urządzeniem końcowym użytkownika strony internetowej a serwerami tej strony są szyfrowane i bezpieczne.
2. Nowe Medium sp. z o. o. będące właścicielem strony internetowej stosuje środki organizacyjne i techniczne, które są zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
3. W ramach współpracy dane osobowe mogą być powierzane:

Firma: Google Inc, 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Cel przetwarzania danych: Przetwarzanie danych w celach statystycznych i marketingowych.

Firma: Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 USA; posiadającą osobną spółkę do obsługi krajów UE – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2. Irlandia.
Cel przetwarzania danych: Przetwarzanie danych w celach statystycznych i marketingowych.

§10
Udostępnianie danych osobowych


1. Administrujący danymi określony w oddziale pierwszym jako administrator tych danych nie przekazuje bez podstawy prawnej, nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników korzystających ze strony internetowej.
2. Dane jakie administrator może ujawnić współpracującym z nim podmiotom mają charakter ogólnych zestawień, które nie pozwalają na identyfikację indywidualnych użytkowników.

§11
Ochrona transmisji danych osobowych


Dane stanowiące dane o szczególnym znaczeniu, w szczególności te, które stanowią hasła użytkownika przesyłane są za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL.

§12
Postanowienia końcowe


1. Dane przekazywane administratorowi strony internetowej są zbierane wyłącznie na poczet tej strony. Każdy z odwiedzających stronę i pozostawiających na niej swoje dane dysponuje prawem wglądu do nich oraz prawem do dyspozycji ich przetwarzania.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.